Natisni E-naslov

RAZVOJ IN RAZISKAVE

Lastno znanje je temelj uspeha

V družbi Savatech namenjamo izjemno pozornost vlaganju v raziskave in razvoj novih izdelkov. Visoko kakovostni gumenotehnični izdelki so večinoma plod lastnega znanja. Rezultati vlaganj se odražajo v številu novih izdelkov, ki nenehno narašča. Razvojne aktivnosti so poleg v proizvode vse bolj usmerjene v storitve.
S svojimi izdelki na področju gumarstva uspešno konkuriramo na globalnem trgu. Na nekaterih področjih narekujemo razvojne trende, vedno pa v največji možni meri izpolnjujemo pričakovanja naših kupcev.


Razvojno-raziskovalna dejavnost

V podjetju že od leta 1963 deluje Razvojni inštitut kot raziskovalna enota v gospodarstvu, registrirana pri Agenciji za raziskave in razvoj RS. Inštitut je prerasel v notranjo razvojno mrežo, ki je ena izmed nosilk znanja na področju polimernih materialov in tehnologij v Sloveniji. Mreža vključuje prek 70 strokovnjakov, med njimi 4 doktorje in 6 magistrov znanosti, ki izpopolnjujejo svoje strokovno znanje v tujini, predvsem v Veliki Britaniji, ZDA, Nemčiji. Usposobljeni so za mentorstva pri študentskih praksah in diplomah ter somentorstva pri magistrskih nalogah in doktoratih.
Inštitut preučuje polimerne materiale ter sodeluje pri razvoju novih izdelkov in optimizaciji tehnologij. Kupcem nudimo storitve in podporo pri razvoju elastomernih zmesi, pri razvoju in optimizaciji izdelkov in tehnologij, metrologiji, izobraževanju ter sodelovanje v razvojno-raziskovalnih projektih. Razvoj novih izdelkov poteka v sodelovanju s kupci in je zelo prilagojen njihovim potrebam in specifičnim željam. Opremljeni smo s sodobno laboratorijsko opremo in opremo za virtualni razvoj izdelkov.
Raziskovalno delo v podjetju je predvsem uporabnega značaja, vendar za razumevanje in pridobivanje novih idej opravljamo tudi določene temeljne raziskave. Za razvoj podjetja sta posebno pomembni področji fenomenološke in molekulske reologije polimerov ter njihove strukturne karakterizacije, na katerih poteka več razvojno-raziskovalnih projektov.


Meritve in testiranja

Centralni laboratorij v sklopu Inštituta je akreditiran kot pooblaščeni laboratorij v skladu s SIST ISO EN 17025. Eksperimentalna merjenja in analize, posebno ugotavljanje fizikalnih in kemijskih lastnosti polimernih materialov in ustreznih dodatkov, so nujni pogoj za določitev in kontrolo kakovosti industrijskih izdelkov. Meritve izvajamo s pomočjo najsodobnejše opreme, ki omogoča fizikalno in kemijsko in karakterizacijo teh snovi ter študij procesov njihove predelave.
Pokrivamo vsa področja preskušanja elastomernih materialov, pri čemer se povezujemo z institucijami doma in v tujini. Inštitut je med ustanovitelji Virtualnega laboratorija v okviru Tehnološke mreže za inteligentne polimerne materiale in pripadajoče tehnologije. Izvajamo tudi preskušanja izdelkov pri uporabnikih in s preskusnimi vozili (pnevmatike). S tem pridobimo dragocene informacije ter vzporednice med kakovostjo lastnih in konkurenčnih izdelkov.


Inovativnost in izvirnost

Inovativnost in izvirnost sta med poglavitnimi načeli savske organizacijske kulture in tako navzoči v vseh organizacijskih enotah. Množičnost, ustvarjalnost in učinkovitost – temeljni cilji inovacijske dejavnosti – so podprti s komunikacijo, izobraževanjem in vodenjem z zgledom. Že nekaj let prirejamo posebne inovacijske akcije, ki so občutno pripomogle k inovativnosti med vsemi zaposlenimi. Te akcije motivirajo zaposlene k še večji inovativnosti, ki hkrati prinaša tudi precejšnjo gospodarsko korist. Največ inovacij je neposredno povezanih z delom predlagateljev, namenjene pa so večinoma izogibanju napak, izboljšanju delovnih razmer, zniževanju stroškov, boljšemu izkoriščanju delovnih sredstev, novim postopkom idr. Najpomembnejša končna rezultata inovacij sta večje zadovoljstvo kupcev in večja konkurenčnost.


Vključenost v širše razvojno okolje

Dodaten prispevek visoki kakovosti in strokovnosti daje Razvojnemu inštitutu sodelovanje z razvojnimi enotami v drugih podjetjih, z institucijami znanja in posameznimi zunanjimi strokovnimi sodelavci.
Aktivno sodelujemo v naslednjih povezavah med gospodarstvom in institucijami znanja: v tehnoloških platformah Manufuture.si, NaMat, Slovenska kemija in Slovenska tekstilna tehnološka platforma. Podjetje je član grozda GIZ Grozd Plasttehnika, združenja več kot 50 slovenskih malih, srednjih in velikih podjetij na področju izdelkov iz polimernih materialov.
Prek Kemijskega inštituta smo vključeni v mrežo odličnosti Nanofun-poly v 6. OP EU na področju funkcionalnih polimerov in nanokompozitov. Kot ustanovni član Tehnološke mreže za inteligentne polimerne materiale in pripadajoče tehnologije se povezujemo s sorodnimi tujimi mrežami, npr. WAK (evropska tehnološka mreža v nemško govorečih državah na področju polimernih tehnologij) in EURHEO (evropska mreža odličnosti, ki združuje raziskovalne in izobraževalne inštitucije na področju reologije).


Storitve Razvojnega inštituta za zunanje kupce

Zunanjim partnerjem ponujamo storitve na naslednjih področjih:
  • Meritve in analize v Centralnem laboratoriju, ki je akreditiran kot pooblaščeni laboratorij v skladu s SIST ISO EN 17025
  • Virtualni razvoj izdelkov s programskim paketom MSC.Marc
  • Priprava, izvajanje in vodenje razvojno-raziskovalnih projektov
  • Izobraževanje na različnih nivojih: vseživljenjsko učenje (LLL), dodiplomsko, podiplomsko ter funkcionalno izobraževanje

Razpisi diplomskih, magistrskih in doktorskih del

na vrh